Thursday, June 21, 2012

Bible Verse Wallpaper - Mark 9:24

Wednesday, June 20, 2012

Bible Verse Wallpaper - John 3:3

Tuesday, June 19, 2012

Bible Verse Wallpaper - John 14:13-14

Monday, June 18, 2012

Bible Verse Wallpaper - Psalm 86:5

Bible Verse Wallpaper - John 13:34-35

Sunday, June 17, 2012

Bible Verse Wallpaper - Mark 9:35

Saturday, June 16, 2012

Bible Verse Wallpaper - Matthew 6:7

Thursday, June 14, 2012

Bible Verse Wallpaper - Psalm 54:2

Tuesday, June 12, 2012

Bible Verse Wallpaper - Psalm 27:1

Sunday, June 10, 2012

Bible Verse Wallpaper - Romans 5:5